Newsletter

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.CHEMIROL.COM.PL
 
      I.        POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulamin”) określa zasady składania zamówień i ich realizacji za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod domeną www.sklep.chemirol.com.pl (zwanego dalej: „Sklep Internetowy”) oraz określa zasady
  i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Podmiotem prowadzącym sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz świadczącym usługi drogą elektroniczną jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "CHEMIROL" Sp. z o.o. z siedzibą w Mogilnie, przy ul. Przemysłowej 3, 88-300 Mogilno wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS, z kapitałem zakładowym  9 500 000 zł, opłaconym w całości, NIP 5571589655, REGON 09294948000000 (zwana dalej: „Sprzedawca”).
 3. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep.internetowy@chemirol.com.pl , telefonicznie: 523188789, fax: 523188799 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 8.00 do 16.00 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora); pisemnie na adres: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Chemirol” Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno.; nr fax 523188799.
 4. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
 
a)     Dni Robocze -dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
b)     Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
c)     Konsument - Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym jako konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.) w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,
d)     Punkt Odbioru - miejsce, w którym Klient może dokonać odbioru osobistego zakupionego Towaru. Klient decydujący się na odbiór osobisty Towaru przed złożeniem zamówienia, każdorazowo wybiera Punkt Odbioru spośród wskazanych przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu Internetowego,
e)     Dostawa - dostarczenie Klientowi Towaru określonego w zamówieniu,
f)      Dostawca – firma kurierska, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie Dostawy Towarów,
g)     Hasło - ciąg co najmniej …6…..znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym,
h)     Konto – utworzone po Rejestracji indywidualne konto Klienta w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Klient składa zamówienia w Sklepie Internetowym oraz zarządza danymi podanymi podczas Rejestracji,
i)       Rejestracja - prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego oraz akceptacja Regulaminu, potwierdzone przez Sprzedawcę utworzeniem Konta,
j)       Formularz Rejestracyjny - formularz służący Rejestracji i dostępny pod adresem internetowym www.sklep.chemirol.com.pl.
k)     Towar – produkt oferowany do sprzedaży przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym.
l)       Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą poprzez Sklep Internetowy,
m)    Zamówienie - przygotowana i wysłana przez Klienta lista Towarów, które Klient planuje kupić od Sprzedawcy w Sklepie Internetowym.
 
 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja.
 2. Tekst Regulaminu dostępny jest pod adresem internetowym  www.sklep.chemirol.com.pl oraz w siedzibie Sprzedawcy Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Chemirol” Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz pobierać go w formacie „pdf” oraz „doc”, a także utrwalić go i  sporządzić jego wydruk.
 
 
    II.        WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SKLEPU INTERNETOWEGO
 
 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga posiadania przez Klienta dostępu do następujących narzędzi i spełnienia następujących warunków technicznych:
a)     posiadanie urządzenia zapewniającego dostęp do sieci Internet z minimalną rozdzielczością ekranu 1024 px x 768 px,
b)     korzystanie z jednej z poniższych przeglądarek stron www:
- Mozilla Firefox 37.0.2 lub nowsza z włączoną obsługą Java Script, akceptująca pliki Cookies lub;
- Google Chrome w wersji 42.0.2311.135 m lub nowsza z włączoną obsługą Java Script, akceptująca
Cookies lub;
- Opera w wersji 29 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script, akceptująca
Cookies lub;
- Safari w wersji 7.0.3lub nowszej z włączoną obsługą Java Script, akceptująca Cookies.
 1. W celu założenia Konta i dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym, Klient musi posiadać aktywny adres e-mail.
 
 
   III.        PROCES REJESTRACJI
 
 1. Rejestracja i założenie Konta są konieczne do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 2. Rejestracja polega na wypełnieniu i przesłaniu Formularza Rejestracyjnego do Sprzedawcy drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej i składa się
  z dwóch etapów.
 3. W pierwszym etapie Rejestracji Klient zobowiązany jest prawidłowo wypełnić Formularz Rejestracyjny, przy czym poprzez prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego rozumie się:
a)     podanie następujących danych:
- adres e-mail Klienta, który staje się Loginem do Konta,
- imię i nazwisko lub nazwę Klienta,
- adres zamieszkania lub adres siedziby Klienta (ulica, numer domu, numer lokalu, kod- pocztowy, miejscowość),
- adres do wysyłki jeśli jest inny niż adres zamieszkania lub adres siedziby Klienta,
- numer telefonu Klienta,
- Hasło.
b)     akceptację Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego okienka w Formularzu Rejestracyjnym,
c)     wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu założenia Konta i realizacji Zamówień poprzez odznaczenie odpowiedniego okienka w Formularzu Rejestracyjnym,
d)     przesłanie Formularza Rejestracyjnego poprzez kliknięcie przycisku „ Zarejestruj ”.
 1. W drugim etapie Rejestracji, Sprzedawca weryfikuje dane podane przez Klienta w Formularzu Rejestracyjnym i wysyła do Klienta na wskazany przez niego w Formularzu Rejestracyjnym adres e-mail link aktywacyjny. Z chwilą kliknięcia przez Klienta w link aktywacyjny Rejestracja jest zakończona oraz zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta.
 2. W przypadku zmiany danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym, Klient zobowiązany jest do aktualizacji danych poprzez Konto.
 3. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie drogą elektronicznych usługi prowadzenia Konta Klienta w każdym czasie, usuwając samodzielnie Konto na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 4. Sprzedawca może rozwiązać umowę o świadczenie drogą elektronicznych usługi prowadzenia Konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.  
 
 
  IV.        PROCES SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ
 
 1. Klient posiadający Konto może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 2. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien:
a)     zalogować się na Konto,
b)     wskazać Towar lub Towary, którymi jest zainteresowany poprzez kliknięcie przycisku „DODAJ DO KOSZYKA” przy danym Towarze lub Towarach,
c)     wskazać formę dostawy Towaru poprzez odznaczenie pola „ODBIÓR OSOBISTY” lub pola „PRZESYŁKA”,
d)    wskazać formę płatności poprzez odznaczenie pola „Płatność gotówką” albo pola „Płatność przelewem”,
e)     wskazać czy ma zostać wystawiona Klientowi faktura VAT czy paragon fiskalny, poprzez odznaczenia pola „Chcę otrzymać fakturę VAT”,
f)      potwierdzić złożenie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „ Zamów ”.
 1. Przed potwierdzeniem złożenia Zamówienia Klient jest informowany o wszelkich kosztach związanych realizacją Zamówienia, w tym o łącznej cenie za wybrany Towar lub Towary oraz kosztach Dostawy.
 2. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru lub Towarów objętych Zamówieniem.
 3. W ciągu 24h po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma drogą e-mailową informację o doręczeniu Sprzedawcy Zamówienia złożonego przez Klienta.
 4. Jeżeli realizacja Zamówienia jest możliwa, w terminie do 3 dni po dniu złożenia Zamówienia, na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji zostanie wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.
 5. Klient może dokonać zmian w Zamówieniu:
a)    do godziny 15 tego samego dnia, w którym zostało złożone Zamówienie, o ile Zamówienie zostało złożone przed godziną 14, lub
b)    do godziny 14 następnego dnia po złożeniu Zamówienia o ile to Zamówienie zostało złożone po godzinie 14 dnia poprzedzającego,
wysyłając e-maila na adres Sprzedawcy sklep.internetowy@chemirol.com.pl . Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części Towarów składających się na Zamówienie, zmian w adresie Dostawy.
 1. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania Zamówienia na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas Rejestracji.
 2. W przypadku Zamówień składających się z kilku Towarów, a mających zostać dostarczonych jedną przesyłką, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sprzedawcę ostatniego elementu danego Zamówienia, chyba że Strony postanowią inaczej.
 3. W przypadku niedostępności części Towarów wskazanych przez Klienta w Zamówieniu (brak w magazynie), Sprzedawca poinformuje o zaistniałej sytuacji poprzez wysłanie wiadomości na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną dzwoniąc na numer wskazany przez Klienta.
 4. W przypadku gdy, realizacja Zamówienia lub jego części nie będzie możliwa, Sprzedawca zaproponuje Klientowi:
a)   anulowanie całości Zamówienia,
b)  anulowanie Zamówienia w części, w której realizacji nie jest możliwa w wyznaczonym terminie,
c)   wyznaczenie nowego terminu lub sposobu realizacji Zamówienia.
 
    V.        SPOSÓB I TERMIN ZAPŁATY
 
 1. Ceny w Sklepie Internetowym przy danym Towarze określone są w polskich złotych
  i stanowią ceny brutto, jednakże nie zostały powiększone o koszt Dostawy, które Klient zobowiązany będzie ponieść w związku z Umową Sprzedaży i o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i podczas składania Zamówienia.
 2. Sprzedawca udostępnia poniższe formy płatności:
a)  płatność z „góry”, tj. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy).
b)  gotówką przy odbiorze osobistym- płatność w Punkcie Odbioru (realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Towar zostanie wydany w Punkcie Odbioru).
 
 1. Klient może wybrać formę płatności spośród form płatności wskazanych podczas składania Zamówienia.
 2. Termin płatności za zamówione Towary w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności „z góry” wynosi 3 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po upływie powyższego terminu, Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności nie dłuższym jednak niż 2 oraz poinformuje, iż w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu Sprzedawca odstąpi od Umowy Sprzedaży.
 3. W przypadku bezskutecznego upływu dodatkowego terminu na dokonanie płatności Sprzedawca anuluje Zamówienie i prześle Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 
  VI.        KOSZTY I DOSTAWA TOWARÓW
 
 1. Dostawa Towaru lub Towarów w przypadku gdy Klient nie wybrał odbioru osobistego następuje na adres do wysyłki podany przez Klienta podczas Rejestracji.
 2. Termin Dostawy gdy Klient nie wybrał odbioru osobistego nie przekracza 7 Dni Roboczych od momentu otrzymania przez Sprzedawcę płatności, w wypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem „z góry” oraz nie przekracza 7 Dni Roboczych od momentu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę, w przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym w Punkcie Odbioru.
 3. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru w Punkcie Odbioru. Odbioru można dokonać w Punkcie Odbioru w Dni Robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego, po potwierdzeniu przez Sprzedawcę terminu odbioru pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 4. Zamówione w Sklepie Towary są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Koszty Dostawy Towarów ponosi Klient. Informacje o wysokości kosztów Dostawy podane są każdorazowo obok prezentowanego w Sklepie Towaru w zakładce Dostawa.
 
 
 VII.        SPOSÓB I TERMIN WYKONANIA PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 
 1. Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie  14 dni od chwili objęta Towaru w posiadanie przez Klienta, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa.
 2. 2.      Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  1. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może być złożone przez Konsumenta za pośrednictwem przesłanie wiadomości e-mail na adres sklep.internetowy@chemirol.com.pl lub też może być złożone drogą pisemną na adres PUH Chemirol Sp. Z o.o. Ul. Przemysłowa 3 88-300 Mogilno Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy  wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest ona uważana za niezawartą.
 4. W przypadku gdy, Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany Towar lub przekazać Sprzedawcy Towar w Punkcie Odbioru niezwłocznie jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił do Umowy Sprzedaży. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy odesłanie lub dostarczenie Towarów do Punktu Odbioru przed jego upływem.
 7. W wypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.
 
 
 1. VIII.        RĘKOJMIA I GWARANCJA
  1. Towary oferowane w Sklepie Internetowym mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora i w takich przypadkach szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Towaru.
  2. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
  3. Jeżeli otrzymany przez Klienta Towar jest wadliwy, Klient może skorzystać według swojego wyboru z uprawnień przysługujących mu  w ramach gwarancji albo – niezależnie – z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
  4. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient korzystający z rękojmi może:
a)     złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie,
b)     żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. 
 1. Jeżeli Klientem jest Konsument to może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia jego żądaniu.
 2. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Towar na następujący adres: PUH Chemirol Sp. Z o.o. Ul. Przemysłowa 3 88-300 Mogilno.
 3. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażąda wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że Sprzedawcą żądanie to uznał za uzasadnione.
 4. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy Sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy PUH Chemirol Sp. Z o.o. Ul. Przemysłowa 3 88-300 Mogilno lub w formie elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji.
 6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wada przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Towaru przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
 7. Klient może zgłosić do Sprzedawcy reklamację związaną z korzystaniem z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną. Reklamacja może być złożona w formie pisemnej na adres Sprzedawcy PUH Chemirol Sp. Z o.o. Ul. Przemysłowa 3 88-300 Mogilno lub w formie  elektronicznej  na adres e-mail Sprzedawcy.  W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko oraz opisać zaistniały problem. Sprzedawca w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji rozpatrzy reklamację i udzieli odpowiedzi Klientowi.
 
 
  IX.        DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "CHEMIROL" Sp. z o.o. z siedzibą w Mogilnie przy ul. Przemysłowej 3, 88-300 Mogilno wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS, z kapitałem zakładowym 9 500 000 zł, opłaconym w całości, NIP 5571589655, REGON 09294948000000.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta i realizacji Zamówienia.
 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji Zamówień oraz w celu prowadzenia Konta.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na Konto.
 
 
    X.        POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 20/05/2015 r.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. w przypadku zmiany cennika, przepisów prawa lub w celu usprawnienia funkcjonowania Sklepu Internetowego.
 3. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta.
 4. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od daty udostępnienia zmienionego  Regulaminu na stronie internetowej Sklepu Internetowego i od daty poinformowania Klientów o zmianie.
 5. Sprzedawca poinformuje Klienta o zmianie Regulaminu na 7 dni przed wejściem w życie zmian w  Regulaminie za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany podczas Rejestracji.
 6. W przypadku gdy Klient nie akceptuje zmian do Regulaminu,  Klient w terminie 7 dni od dnia poinformowania go o zmianie do Regulaminu może złożyć Sprzedawcyoświadczenie o braku akceptacji nowego Regulaminu poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres email Sprzedawcy sklep.internetowy@chemirol.com.pl lub poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy PUH Chemirol Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia Klienta o braku akceptacji Regulaminu usunie Konto. Postanowienia pkt III ust. 6 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 7. Zmiana Regulaminu wiąże Uczestnika, jeżeli zmieniony Regulamin został mu doręczony, a  Uczestnik nie złożył Sprzedawcy oświadczenia o braku akceptacji nowego Regulaminu w terminie wskazanym w ust. 6 powyżej. Nie narusza to prawa Uczestnika do usunięcia Konta  w każdym czasie i bez podawania powodów.
 8. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy świadczenia usług jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
 9. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAŁĄCZNIK NR 1
 
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).
 
-               Adresat [Chemirol Sp. z o.o. z siedzibą w Mogilnie, ul. ……….., …. – …. Mogilno, numer faksu fax.: …………….., adres e-mail ……………………………
 
-               Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:
………………………
……………………….
-               Data zawarcia umowy
 
 
-               Imię i nazwisko Konsumenta
 
-               Adres Konsumenta
 
-               Podpis Konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 
-               Data